หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงลอ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พญาลอ
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียงลอ
สะพานแขวน
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
สินค้าสร้างรายได้ในชุมชน
ทต.เวียงลอ
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลเวียงลอ
เทศบาลตำบลเวียงลอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายผดุง วงค์กา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
 
NEWS
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ ยินดีให้บริการ สอบถามโทร.054-447-199 ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.27-01 [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
   
 
   
 
 การโอนจัดสรร-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นักปกครองท้องถิ่น และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นักปกครองท้องที่-แม่บ้าน ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นักปกครองท้องถิ่น และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นักปกครองท้องที่-แม่บ้าน ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พย 0023.6/ว 1294 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 ( 19th MU Safe School Virtual Workshop)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 ส่งข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจังหวัดพะเยาจากฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนเปราะบางเพิ่มเติม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ธ.ค 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธ.ค 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็๋นกรณีพิเศษของสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
  การจัดทำคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
   
 
   
 
ทต.เวียงลอ ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงลอ นำโดยท่านนายผดุง วงค์กา ร่วมงานม่วนใจ๋ ปากอั๋นแอ่ว [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงลอ การขึ้นบัยชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตตั้งเป็นพนักงานจ้างของเ [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ทต.เวียงลอ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักพัฒนาชุมชน เลขาสภาองค์กรชุมชนตำบลลอ ได้รับมอบหมายให [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงลอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 23 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 41 
ทต.เวียงลอ ลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อยในตำบลลอ [ 15 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงลอ ส่งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงลอ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.เวียงลอ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภ [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.เวียงลอ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.27-01 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.เวียงลอ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงลอ นำเสนอผลการดำเนินการและปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซ [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.เวียงลอ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.เวียงลอ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.27-03 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงลอ ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ปี2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.เวียงลอ ดำเนินการแจ้งแบบประเมินภาษีป้าย และรับชำระภาษีป้าย ปี2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องย้าง หมู่ที่ 3 (ซอย 10) ตำบลลอ [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบ [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลมสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไ [ 13 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ช่องทางติดต่อเทศบาล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 36  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 858  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.เวียงลอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องย้าง หมู่ที่ 3 (ซอย 10) ตำบลลอ [ 17 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบ [ 16 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลมสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไ [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับใช้สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอ [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/25 [ 9 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 ประ [ 1 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์ศึกษาข้อมูลเวียงลอ บ้านเวียงลอ หมู่ที่ [ 28 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน สำน [ 22 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน สำน [ 22 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน สำน [ 22 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน สำน [ 22 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ [ 21 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) ในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 20 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับขาเหล็ก จำนวน 19 ตัว สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลเวียงลอ โ [ 20 ก.พ. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ในห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงล [ 20 ก.พ. 2566 ]
   
 
 
 
กลุ่มงานจักรสานของบ้านเวียงลอ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
โบราณสถานเวียงลอ วัดศรีปิงเมือง
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
สายตรงปลัด
โทร.054-447-199
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 215,331 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.เวียงลอ
facebook
ทต.เวียงลอ
ทต.เวียงลอ