หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงลอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พญาลอ
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียงลอ
สะพานแขวน
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
สินค้าสร้างรายได้ในชุมชน
ทต.เวียงลอ
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลเวียงลอ
เทศบาลตำบลเวียงลอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายผดุง วงค์กา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
 
NEWS
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ ยินดีให้บริการ สอบถามโทร.054-447-199 ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 26 
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น รหัสส [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 64 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 88 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.3-ว 525 การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.3/ว 526  เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลงรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ Thai water plan งบกลางภัยแล้ง 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6-ว 527 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดี (Healthy City)  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6- ว 528 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
 ส่งประเด็นการนิเทศตามโครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
 การรายงานการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ( เพิ่มเติม)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 67 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ ปี 66 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6/ 21562 ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6/ว 12288 ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6/ว 12240 การป้องกันโรคติดต่อปละภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6/ว 12241 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ ๑  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.3-ว 524 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับงบสนับสนุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พย 0023.6/ว 12236 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
 ขอความร่วมมือสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
ทต.เวียงลอ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.เวียงลอ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงลอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.เวียงลอ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชต.ตำบลลอ) [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.เวียงลอ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
ทต.เวียงลอ รณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการขององค์การอนามัยโลก(WHO) [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ทต.เวียงลอ การประชุมเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปร [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.เวียงลอ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณกองทุนฯปร [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.เวียงลอ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 267 
ทต.เวียงลอ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียง [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ทต.เวียงลอ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
ทต.เวียงลอ นที่ 25 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้า [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ทต.เวียงลอ ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue [ 19 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ทต.เวียงลอ ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงลอ เร [ 19 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
ทต.เวียงลอ ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลลอ โรงงานขนมจีน 1 แห่ง เพื่อออก [ 19 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงลอ (www.wienglor.go.th) พร้ [ 23 พ.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. ซอยบ้านพ่อหลวงแก้ว หมู่ 2 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหว [ 22 พ.ย. 2566 ]รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต [ 22 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 86  ตอบ 1  
ช่องทางติดต่อเทศบาล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 915  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.เวียงลอ จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงลอ (www.wienglor.go.th) พร้ [ 23 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ โครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. ซอยบ้านพ่อหลวงแก้ว หมู่ 2 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหว [ 22 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต [ 22 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ [ 21 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนเวที พร้อมตกแต่งเวทีและระบบไฟฟ้าบนเวที เพื่อเป็นใช้เวท [ 21 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้าง้เหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 [ 21 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์) จำนวน [ 16 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บบ 1657 พะเยา [ 13 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องเก็บเอกสาร) จำนวน 25 กล่อง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารภ [ 7 พ.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 162 ลบ.ม. สำหรับใช้ในการซ่อมแซมถนนการเกษตรใน [ 25 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลเวีย [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลเ [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Ne [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ หมู่ที่ 1 - 11 [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บบ 1657 พะเยา จำน [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมหัวกระโหลกทางดูดฟุตวาล์ว สถานีสูบน้ำบ้านศรีเมืองชุม หมู่ที่ 6 ตำบลล [ 15 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลเว [ 14 ก.ย. 2566 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน สปพร 5 [ 12 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
 
กลุ่มงานจักรสานของบ้านเวียงลอ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
โบราณสถานเวียงลอ วัดศรีปิงเมือง
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
สายตรงปลัด
โทร.054-447-199
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 261,066 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.เวียงลอ
facebook
ทต.เวียงลอ
ทต.เวียงลอ