หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พญาลอ
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียงลอ
สะพานแขวน
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
สินค้าสร้างรายได้ในชุมชน
ทต.เวียงลอ
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลเวียงลอ
เทศบาลตำบลเวียงลอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายผดุง วงค์กา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
 
NEWS
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ ยินดีให้บริการ สอบถามโทร.054-447-199 ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
   
 
   
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561) [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
   
 
   
 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 การเช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
  แบบนำส่งรายได้ (722660) กรณีเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่า และ คืนค่ารักษาพยาบาล  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
  แบบนำส่งรายได้ (703993) ใช้สำหรับรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ 722660  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/10402 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/ว 10503 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/ว 312 ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทวี บุญยเกตุ  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/ว10366 แนวทางและปฎิทินการจัดทำเเผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พย 13225  ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/ว311 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พย 0023.3/ว 10418 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 3/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
พย 0023.3/ว10168 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
พย 0023.3/ว10116 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
พย 0023.3/ว 10115  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
   
 
   
 
ทต.เวียงลอ ประกาศรายผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงลอ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมโครงการคุ้ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงลอ แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงลอ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.เวียงลอ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 6 สิงหาคม 2565 [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงลอ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำน [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงลอ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.เวียงลอ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงลอ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 9 กรกฎาคม 2565 [ 9 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.เวียงลอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและปศุสัตว์อำเภอจุนดำเนินกา [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.เวียงลอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว ประ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงลอ ออกตรวจกิจการในพื้นที่ตำบลลอ ได้แก่ สถายที่จำหน่ายอาหาร , ปั๊มน้ำมัน , โรงสีข้าว [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงลอ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตและการขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.เวียงลอ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 18 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงลอ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลอ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.เวียงลอ กิจกรรมจัดเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลลอ [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเ [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลเวีย [ 5 ส.ค. 2565 ]

   
 
   
 
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 23  ตอบ 1  
ช่องทางติดต่อเทศบาล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 22  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 850  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเ [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย [ 15 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลเวีย [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด [ 1 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หมู่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแ [ 27 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลเวียงลอ โดยว [ 27 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช [ 25 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในกองคลัง [ 19 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก [ 18 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำ [ 18 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ป [ 8 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บร [ 4 ก.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ของเทศบาลตำบลเวียง [ 27 มิ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ของเทศบาลตำบลเวียง [ 27 มิ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80 - 8030 พะเยา ขอ [ 23 มิ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของเทศบาลตำบลเว [ 23 มิ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 9 ตำบลลอ อำเภอจุน จัง [ 2 มิ.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในกิจการประปา เทศ [ 19 พ.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 28 รายการ สำหรับใช้ในกิจการงานประปา เทศบ [ 19 พ.ค. 2565 ]
   
 
 
 

กลุ่มงานจักรสานของบ้านเวียงลอ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

โบราณสถานเวียงลอ วัดศรีปิงเมือง
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
สายตรงปลัด
โทร.084-482-0765
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 179,889 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.เวียงลอ
facebook
ทต.เวียงลอ
ทต.เวียงลอ