หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พญาลอ
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียงลอ
สะพานแขวน
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
สินค้าสร้างรายได้ในชุมชน
ทต.เวียงลอ
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลเวียงลอ
เทศบาลตำบลเวียงลอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายผดุง วงค์กา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
 
NEWS
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ ยินดีให้บริการ สอบถามโทร.054-447-199 ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
   
 
   
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561) [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
 
 แนวทางการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ( งวดที่ 2 )  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารภัย หรือเพื่อแก้ไข  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พย 0023.3/ว11834 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พน 0023.3/ว11835 การลดและการเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พย 0023.3/ว11713  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
ย 0023.3/ว347 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
พย 0023.3/ว 11761 การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
พย 0023.3/11762 แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
 การประชุมประสานความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ย. 2565 ]    
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.ค - ส.ค 2565  [ 19 ก.ย. 2565 ]    
 ขอเชิญประชุมชี้แจงขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ ของการจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และการกำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรม ผู้ประกอบกิจ  [ 19 ก.ย. 2565 ]    
  ขอความอนุเคราะห์การประสานงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูศูนย์เด็กเล็กและตัวแทน ผู้ปกครองนักเรียน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.แม่ใจ อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว เข้าร่วมเวทีพัฒนาคุณภาพ รถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
พย 0023.3/ว11531 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
พย 0023.3/ว11607 เลื่อนกำหนดวันประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
พย 0023.3/ว11532 การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
 คู่มือ/แนวทางการดําเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2)  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
พย 0023.3/ว11530 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้านต้นทาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
   
 
   
 
ทต.เวียงลอ วันที่ 21 กันยายน 2565 นำโดย นายผดุง วงค์กา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ พร้อมด้วยคณะ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เวียงลอ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงลอ [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงลอ นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เป็นเกียรติเดินทางมามอบทุนการศึก [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงลอ ประชุมประชาคม บ้านน้ำจุน หมู่ที่ 5 ตำบลลอ เรื่อง การขอใช้และถอนสภาพที่ดินของรัฐ [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงลอ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เวียงลอ พิธีเปิดแผนงานวิจัย และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ระหว่างมหาวิทยา [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงลอ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงลอ ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงลอ ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ทต.เวียงลอ ประชุมศูนย์บริการคนพิการครั้งที่4 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงลอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 25 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ทต.เวียงลอ แก้ไขประกาศรับสมัคร (ข้อ10) สถานที่สรรหาและเลือกสรร [ 24 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.เวียงลอ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ [ 24 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.เวียงลอ ประกาศรายผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2 [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงา [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จำนวน 5 ชุด สำห [ 21 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 25  ตอบ 1  
ช่องทางติดต่อเทศบาล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 24  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 850  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.เวียงลอ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2 [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงา [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จำนวน 5 ชุด สำห [ 21 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำ [ 20 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยการเป [ 19 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเ [ 13 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดเครื่องมือช่าง จำนวน 59 ชิ้น สำหรับใช้ในงานป้องกั [ 13 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่จอ [ 13 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส [ 13 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้องครึ่งกระจก พร้อมเสาเหล็ก จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในเ [ 8 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดในสัตว์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโร [ 8 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนา [ 8 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ สำหรับพนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ง [ 7 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับขาเหล็ก จำนวน 10 ตัว สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลเวียงลอ โด [ 7 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการวัยใส รักปลอดภั [ 7 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง (แบบเอ็กซ์สแตน) จำนวน 11 ป้าย สำหรับใช้ในโครงกา [ 6 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลลอ [ 2 ก.ย. 2565 ]


ทต.เวียงลอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติกองการศึกษา เทศบาลตำบลเว [ 26 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของเทศบาลตำบลเวียง [ 26 ส.ค. 2565 ]


ทต.เวียงลอ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1132 พะเยา [ 26 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 

กลุ่มงานจักรสานของบ้านเวียงลอ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

โบราณสถานเวียงลอ วัดศรีปิงเมือง
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
สายตรงปลัด
โทร.054-447-199
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ : 054-447-199 โทรสาร : 054-447-199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@wienglor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงลอ
จำนวนผู้เข้าชม 195,702 เริ่มนับ 9 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-138-7308
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
ทต.เวียงลอ
facebook
ทต.เวียงลอ
ทต.เวียงลอ